CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HOÀN CHỈNH

Tin nổi bật

Thông tư số 06-2006-TT-BTM ngày 11-04-2006 Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/TT-B...

KINH DOANH

Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, Công ty Luật Hoàn Chỉnh có thể hỗ trợ khách hàng bằng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất trong các lĩnh vực đầu tư trong nước và nước ngoài. Bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng, đều được chúng tôi chú trọng giải quyết với một sự cẩn trọng hợp lý đến từng chi tiết nhỏ nhất của khách hàng, và chúng tôi luôn sẵn sàng là đối tác pháp lý trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển kinh doanh của họ tại Việt Nam.  
  1. Luật Đầu tư 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  2. Luật số: 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;
  3. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
  4. Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
  5. Thông tư số 83/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
  6. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
  7. Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/06/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang