CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HOÀN CHỈNH

Tin nổi bật

Thông tư số 06-2006-TT-BTM ngày 11-04-2006 Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/TT-B...

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Thông tư số 06-2006-TT-BTM ngày 11-04-2006 Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 06/2006/TT-BTM
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006 

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại,
Bộ Thương mại hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại quy định tại Nghị định số 20/2006/NĐ-CP như sau:
I. CƠ QUAN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
1. Cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại là Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch nơi thương nhân đăng ký kinh doanh.
Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 20/2006/NĐ-CP do các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương cấp phép thành lập thì đăng ký dấu nghiệp vụ tại Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch nơi thương nhân đặt trụ sở chính.
2. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ.
a) Niêm yết công khai các hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thời gian và các thủ tục hành chính đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại tại trụ sở;
b) Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân khi thương nhân nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 20/2006/NĐ-CP;
c) Đảm bảo thời gian đăng ký theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 20/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này;
d) Thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
đ) Báo cáo bằng văn bản về tình hình đăng ký dấu nghiệp vụ tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Thương mại;
e) Đưa và cập nhật thông tin về tình hình đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định lên trang thông tin điện tử (website) của Bộ Thương mại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký lần đầu, đăng ký bổ sung, sửa đổi, thu hồi dấu nghiệp vụ. Thông báo về tình hình đăng ký dấu nghiệp vụ tới các cơ quan liên quan khi cần thiết;
g) Thực hiện đầy đủ các chế độ lưu trữ hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về lưu trữ;
h) Giám sát việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định; tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định khi cần thiết để kịp thời xoá đăng ký dấu nghiệp vụ trong những trường hợp quy định tại Điều 12 của Nghị định số 20/2006/NĐ-CP;
i) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
1. Hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ.
Hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ bao gồm:
a) Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ thực hiện theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;
c) Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu ĐKCD tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).
2. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ.
a) Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải ghi giấy biên nhận và hẹn thời gian trả lời cho thương nhân. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 liên theo mẫu TB-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, 01 liên giao cho thương nhân đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ và 01 liên lưu tại cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ;
b) Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nộp hồ sơ về yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu TB-2  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ bổ sung hồ sơ đầy đủ;
c) Thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ có quyền đề nghị cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của thương nhân;
3. Đăng ký dấu nghiệp vụ vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ.
a) Trường hợp chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm thông báo việc chấp thuận đăng ký cho thương nhân bằng văn bản theo mẫu TB-3 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan đăng ký, thương nhân có trách nhiệm mang con dấu nghiệp vụ của mình đến trụ sở cơ quan đăng ký để đăng ký vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ theo mẫu MSĐKCD tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trường hợp từ chối đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối theo mẫu TB-4 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ ghi mã số đăng ký trong Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ theo hướng dẫn như sau:
- Mã số tỉnh: 2 ký tự (theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
- Mã số thứ tự của thương nhân: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.
- Các mã số được viết cách nhau bằng dấu gạch ngang.
Ví dụ về ghi Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ: Công ty giám định thương mại đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, được ghi mã số đăng ký như sau:
01-000008 (Đăng ký dấu nghiệp vụ của công ty giám định thương mại thứ 8 tại Hà Nội).
4.  Thu lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ.
Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ thu lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
5. Đăng ký lại dấu nghiệp vụ.
Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác, thương nhân có trách nhiệm đăng ký lại dấu nghiệp vụ tại cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi mình chuyển đến. Thủ tục đăng ký thực hiện theo hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3, 4 của Mục này. Trong hồ sơ đăng ký phải có thêm thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi thương nhân đã đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ tại địa bàn mới, thương nhân có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ trước đây để xoá đăng ký.
III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI DẤU NGHIỆP VỤ
1. Hồ sơ đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ.
Hồ sơ đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ bao gồm:
a) Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ thực hiện theo mẫu MĐ-2  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam);
c) Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký bổ sung, sửa đổi (ghi theo mẫu ĐKCD tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);
d) Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân đã đăng ký (ghi theo mẫu ĐKCD tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).
2. Thủ tục đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II của Thông tư này.
3. Cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ bổ sung mẫu dấu mới vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và giữ nguyên mã số đăng ký.
IV. THU HỒI VÀ CÔNG KHAI VIỆC THU HỒI DẤU NGHIỆP VỤ
Cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm thu hồi và hủy dấu nghiệp vụ trong trường hợp thương nhân đăng ký sửa đổi dấu nghiệp vụ và các trường hợp quy định tại Điều 12 của Nghị định số 20/2006/NĐ-CP đồng thời công bố công khai việc thu hồi này tại trụ sở cơ quan theo Mẫu TB-5  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Bộ Thương mại.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch căn cứ vào quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này tổ chức thực hiện việc đăng ký dấu nghiệp vụ cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
2. Vụ Thương mại điện tử (Bộ Thương mại) có trách nhiệm xây dựng trang thông tin điện tử (website), phần mềm quản lý thông tin về tình hình đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân và hướng dẫn việc cập nhật thông tin cho Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch.
3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các thương nhân, các ngành, các địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Thương mại để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện hành chính quốc gia;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Công báo;
- Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch;
- BTM: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Thương mại;
- Lưu: VT, PC (2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

PHỤ LỤC I
MÃ SỐ TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số  06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại)

STT
Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mã số
1
Hà Nội
01
2
Hải Phòng
02
3
Hà Tây
03
4
Hải Dương
04
5
Hưng Yên
05
6
Hà Nam
06
7
Nam Định
07
8
Thái Bình
08
9
Ninh Bình
09
10
Hà Giang
10
11
Cao Bằng
11
12
Lào Cai
12
13
Bắc Kạn
13
14
Lạng Sơn
14
15
Tuyên Quang
15
16
Yên Bái
16
17
Thái Nguyên
17
18
Phú Thọ
18
19
 Vĩnh Phúc
19
20
Bắc Giang
20
21
Bắc Ninh
21
22
Quảng Ninh
22
23
Lai Châu
23
24
Sơn La
24
25
Hoà Bình
25
26
Thanh Hoá
26
27
Nghệ An
27
28
Hà Tĩnh
28
29
Quảng Bình
29
30
Quảng Trị
30
31
Thừa Thiên Huế
31
32
Đà Nẵng
32
33
Quảng Nam
33
34
Quảng Ngãi
34
35
Bình Định
35
36
Phú Yên
36
37
Khánh Hoà
37
38
Kon Tum
38
39
Gia Lai
39
40
Đăk Lăk
40
41
Hồ Chí Minh
41
42
Lâm Đồng
42
43
Ninh Thuận
43
44
Bình Phước
44
45
Tây Ninh
45
46
Bình Dương
46
47
Đồng Nai
47
48
Bình Thuận
48
49
Bà Rịa- Vũng Tàu
49
50
Long An
50
51
Đồng Tháp
51
52
 An Giang
52
53
Tiền Giang
53
54
Vĩnh Long
54
55
Bến Tre
55
56
Kiên Giang
56
57
Cần Thơ
57
58
Trà Vinh
58
59
Sóc Trăng
59
60
Bạc Liêu
60
61
Cà Mau
61
62
Điện Biên
62
63
Đăk Nông
63
64
Hậu Giang
64

PHỤ LỤC II
CÁC MẪU GIẤY DÙNG TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số   06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại)
Mẫu MĐ-1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ......, ngày.... tháng.... năm.....
ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
Kính gửi: [Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch]1.....
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................. 
............................................................................................................................................
Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
............................................................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):......................................................................................
[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][1] số: ...............................
Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/..........................
Vốn điều lệ:.........................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................................................
............................................................................................................................................
Địa chỉ của trụ sở chính:.....................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax: ...........................................................................
Email (nếu có):....................................................................................................................
Đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ trong hoạt động giám định thương mại
Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.


Kèm theo đơn:
- ................;
- ................;
- ................

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)Mẫu MĐ-2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ......, ngày.... tháng.... năm.....
ĐƠN ĐĂNG KÝ [BỔ SUNG/SỬA ĐỔI][2] DẤU NGHIỆP VỤ
Kính gửi: [Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch]1.....
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................... 
............................................................................................................................................
Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.....................................................
............................................................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):....................................................................................
[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư]1 số:……...…….............
Do:........................................................................Cấp ngày:........../........../........................
Vốn điều lệ:.........................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................................................
.............................................................................................................................................
Mã số đăng ký dấu nghiệp vụ:……………………………………………………………

Đề nghị đăng ký [bổ sung/sửa đổi]1 dấu nghiệp vụ
Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.


Kèm theo đơn:
- ………;
- ……….;
- ............

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu ĐKCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ......, ngày.... tháng.... năm.....
MẪU CON DẤU NGHIỆP VỤ

STT
Mẫu con dấu nghiệp vụ
Ghi chú
1


2


3


4

Ghi chú:
Tên của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP có thể sử dụng tên thương nhân viết tắt hoặc tên thương nhân viết tắt bằng tiếng nước ngoài.
Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu SĐKCD

(Trang bìa)
UBND TỈNH....
SỞ THƯƠNG MẠI/
SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

SỔ ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ[3]
CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
(QUYỂN SỐ ….)
NĂM ..…

(Trang tiếp theo)
ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

I. THƯƠNG NHÂN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................
............................................................................................................................................
Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
...........................................................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):.....................................................................................
[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][4] số:...............................
Do:...............................................................Cấp ngày:............./............./..........................
Vốn điều lệ:........................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................................
...........................................................................................................................................
Địa chỉ của trụ sở chính:....................................................................................................
...........................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Fax: ...........................................................................
Email (nếu có):………......................................................................................................
II. ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN[5]
Mã số đăng ký:…………………………………………………………………….

Mẫu dấu nghiệp vụ
Ngày đăng ký
- Hồ sơ mẫu dấu nghiệp vụ đăng ký lần đầu

- Hồ sơ mẫu dấu đăng ký [bổ sung/sửa đổi]

- Hồ sơ mẫu dấu đăng ký [bổ sung/sửa đổi]

…….


(Trang tiếp theo)
STT
Mẫu con dấu nghiệp vụ
Ghi chú[6]
1


2


3


4


5


6


7

Mẫu TB-1

UBND TỈNH....
SỞ THƯƠNG MẠI/
SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH
    Số: …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày....... tháng...... năm........


GIẤY BIÊN NHẬN
(Liên 1: Giao cho thương nhân
Liên 2: Lưu tại cơ quan đăng ký)

[Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch]1..........................................................................
Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................................
Điện thoại: .............................................. Fax: ...................................................................
đã nhận của thương nhân [tên thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ] các giấy tờ về việc [đăng ký/đăng ký bổ sung/đăng ký sửa đổi][7] dấu nghiệp vụ giám  định thương mại, bao gồm:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ngày thông báo kết quả: ........../.........../.............
    


Nơi nhận:
-…………;
-…………;
- Lưu: VT,…
GIÁM ĐỐC[8]
     (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-2

UBND TỈNH....
SỞ THƯƠNG MẠI/
SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH
   Số:…..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ....., ngày....... tháng........ năm......

THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ [ĐĂNG KÝ/ĐĂNG KÝ BỔ SUNG/ ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI DẤU NGHIỆP VỤ]1
Kính gửi:..........................................
[Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch]1..........................................................................
Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................................
Điện thoại: ............................................ Fax: .....................................................................
Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ] về việc [đăng ký/đăng ký bổ sung/đăng ký sửa đổi][9] dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
[Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch]1 đề nghị bổ sung trong hồ sơ những tài liệu như sau:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
với lý do …………………………………………………………………………..............

Nơi nhận:
-………….;
-………….;
- Lưu: VT,…
GIÁM ĐỐC[10]
     (Ký tên và đóng dấu)
Mẫu TB-3

UBND TỈNH....
SỞ THƯƠNG MẠI/
SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH
   Số:…..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ....., ngày....... tháng........ năm......

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
Kính gửi:..........................................
[Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch][11]..........................................................................
Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................................
Điện thoại: ............................................ Fax: .....................................................................
Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ] về việc [đăng ký/đăng ký bổ sung/đăng ký sửa đổi]1 dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
[Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch]1 thông báo:
Đã chấp thuận [đăng ký/đăng ký bổ sung/đăng ký sửa đổi]1 dấu nghiệp vụ của thương nhân vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ với mã số đăng ký là: …………………………….
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này, thương nhân có trách nhiệm mang con dấu nghiệp vụ kèm theo Thông báo này đến trụ sở Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch để làm thủ tục đăng ký vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ.


Nơi nhận:
-…………;
-…………;
- Lưu: …..

Ghi chú:
- Trường hợp được chấp thuận đăng ký, đề nghị cầm theo thông báo này khi đến đăng ký con dấu vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ
- Trường hợp đăng ký sửa đổi, đề nghị cầm theo con dấu đã đăng ký để tiến hành thủ tục xoá đăng ký.
GIÁM ĐỐC[12]
(Ký tên và đóng dấu)Mẫu TB-4

UBND TỈNH....
SỞ THƯƠNG MẠI/
SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH
   Số:…..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ....., ngày....... tháng........ năm......

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

Kính gửi:..........................................
[Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch][13]..........................................................................
Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................................
Điện thoại: ............................................ Fax: .....................................................................
Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ] về việc [đăng ký/đăng ký bổ sung/đăng ký sửa đổi]1 dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
[Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch]1 thông báo:
Từ chối đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân với lý do ………………………


Nơi nhận:
-………;
-………;
- Lưu: …..


GIÁM ĐỐC[14]
(Ký tên và đóng dấu)Mẫu TB-5

UBND TỈNH....
SỞ THƯƠNG MẠI/
SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH
   Số:…..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ....., ngày....... tháng........ năm......

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XOÁ DẤU NGHIỆP VỤ
[Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch][15]...........................................................................
thông báo đã xoá đăng ký dấu nghiệp vụ của [tên thương nhân bị xoá dấu đăng ký nghiệp vụ] với lý do……………………………………………………………………….
Các mẫu dấu bị xoá khỏi Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ

STT
Mẫu con dấu nghiệp vụ
Ghi chú
1


2
Nơi nhận:
-………….;
-………….;
- Lưu: VT,…
GIÁM ĐỐC[16]
     (Ký tên và đóng dấu)[1] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp
[2] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp
[3] Sử dụng mẫu Sổ khổ A4, bìa cứng
[4] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp
[5] Cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ ghi ngày đăng ký/đăng ký bổ sung/đăng ký sửa đổi dấu nghiệp vụ của thương nhân vào phần này.
[6] Cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ ghi “Xoá đăng ký” trong trường hợp thu hồi dấu nghiệp theo hướng dẫn tại Mục IV của Thông tư này
[7] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp
[8] Giám đốc Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch hoặc người được Giám đốc Sở uỷ quyền
[9] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp
[10] Giám đốc Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch hoặc người được Giám đốc Sở uỷ quyền
[11] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp
[12] Giám đốc Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch hoặc người được Giám đốc Sở uỷ quyền
[13] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp
[14] Giám đốc Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch hoặc người được Giám đốc Sở uỷ quyền
[15] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp

[16] Giám đốc Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch hoặc người được Giám đốc Sở uỷ quyền

 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang