CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HOÀN CHỈNH

Tin nổi bật

Thông tư số 06-2006-TT-BTM ngày 11-04-2006 Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/TT-B...

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN ĐỂ KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
   
(Taichinh) - Ngày 28/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.
Cụ thể, Thông tư  số 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).
Tại Điều 3 của Thông tư này quy định, chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ DN tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ DN tư nhân sang tài khoản bên bán).”
Thông tư số 173/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.


 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang